Alergia na obrzeżki gołębie (Argas reflexus) na Górnym Śląsku*

Radosław Śpiewak1, Maria Lundberg2, S. Gunnar O. Johansson3, Alicja Buczek4

1Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków (uwaga: aktualne dane kontaktowe)
2MIAB, Uppsala, Szwecja
3Karolinska Institute, Sztokholm, Szwecja
4Akademia Medyczna, Katedra Biologii Medycznej i Parazytologii, Lublin

Źródło: Spiewak R, Lundberg M, Johansson SGO, Buczek A. Allergy to pigeon tick (Argas reflexus) in Upper Silesia, Poland. Ann Agric Environ Med 2006; 13 (1): 107-112.
*Tłumaczenie: © Radosław Śpiewak

Streszczenie: Obrzeżek gołębi Argas reflexus jest ektopasożytem ptaków, którego typowym żywicielem jest gołąb. W przypadku niedostępności naturalnego żywiciela, kleszcz ten może atakować ludzi. Na Górnym Śląsku, ludzie mieszkający w pobliżu miejsc gniazdowania ptaków często są atakowani przez obrzeżka gołębiego. Ukłucia tego kleszcza mogą wywoływać poważne reakcje alergiczne, w tym śmiertelny wstrząs anafilaktyczny. W niniejszym artykule opisujemy wyniki badań przeprowadzonych u rezydentów 9 mieszkań nawiedzanych przez obrzeżki gołębie. Osoby te zostały poddane badaniom lekarskim, wykonano u nich skórne testy punktowe, a także oznaczono poziom IgE swoistego wobec alergenów obrzeżka. Alergen do testów został wyprodukowany z obrzeżków znalezionych w mieszkaniach badanych osób. W badaniach udział wzięło 15 spośród 18 zaproszonych mieszkańców. W tej grupie, 8 osób skarżyło się na dolegliwości prowokowane przez obrzeżki. U wszystkich ośmiu testy skórne z alergenem obrzeżka wypadły dodatnio, natomiast swoiste IgE w surowicy udało się wykryć u 3 osób (zakres stężeń: 0,38-0,84 kUA/l; klasa CAP 1-2). Ostatecznie u 1 osoby rozpoznano uogólnioną pokrzywkę i astmę, u 1 osoby - uogólnioną pokrzywkę, zaś u pozostałych sześciu - miejscowe odczyny alergiczne po ukłuciach obrzeżków. Wśród 7 mieszkańców, którzy nie zgłaszali dolegliwości prowokowanych przez obrzeżki, wyniki wszystkich testów były ujemne. Na marginesie tych badań opisano ponadto przypadek osoby, która w dzieciństwie uczuliła się na obrzeżki po kilku wizytach w opuszczonym gołębniku. Dodatnie testy skórne (++) oraz swoiste IgE (0,78 kUA/l; klasa CAP 2) utrzymywały się u tej osoby 30 lat później mimo braku narażenia. Artykuł omawia również dostępne metody usuwania kleszcza gołębiego A. reflexus.

Słowa kluczowe: Argas reflexus, obrzeżek gołębi, kleszcz gołębi, pasożyty ptaków, reakcje alergiczne, alergia, gołębie.

Reprint (PDF) English Version

Linki:

Badanie alergii na obrzeżka gołębiego

Górny Śląsk jest zurbanizowanym i gęsto zaludnionym obszarem w południowej Polsce. Od setek lat hodowla gołębi była ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu przez Ślązaków. Wiele gołębników instalowano na strychach domów (Ryc. 1) lub na podwórkach, w sąsiedztwie ludzkich mieszkań. Z biegiem czasu część gołębi zdziczała i stała się towarzyszem uciążliwym i zagrażającym zdrowiu publicznemu. W niniejszym artykule opisujemy rozwój alergii na obrzeżki gołębie (Argas reflexus) wśród rezydentów 9 mieszkań nawiedzanych przez obrzeżki z sąsiadujących miejsc gniazdowania zdziczałych gołębi.

Gniazda obrzeżka gołębiego (Argas reflexus) - źródło inwazji ektopasożytów wywołujących objawy alergiczne u ludzi

Rycina 1. Gołębniki na strychu są typowym miejscem bytowania obrzeżka gołębiego Argas reflexus. Stanowią one istotne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

MATERIAŁ I METODY

Miejsce badań. Badaniami objęto 9 mieszkań, w których pojawiały się obrzeżki gołębie (Argas reflexus). Mieszkania te były zlokalizowane z 6 różnych budynkach wielopiętrowych w 4 sąsiadujących miastach Górnego Śląska: Bytom, Świętochłowice, Chorzów, Katowice. Szczegółowy opis mieszkań oraz ich otoczenia przedstawiono w Tabeli 1.

Zbieranie stawonogów do identyfikacji. Obrzeżki gołębie są aktywne w nocy, a w ciągu dnia kryją się w szczelinach. Dlatego przeszukano szczeliny ścian i podłóg, wypatrując stawonogów w świetle latarki. Szczególną uwagę zwrócono na obecność odchodów obrzeżków, ponieważ ich kryjówki zdradza nagromadzenie odchodów w jednym miejscu obecność [4]. W każdym mieszkaniu znaleziono po kilka egzemplarzy kleszczy w różnych fazach rozwojowych: dorosłe osobniki żeńskie i męskie, nimfy I i nimfy II. Zebrane kleszcze zakonserwowano w 70% alkoholu etylowym. Następnie w laboratorium wykonano preparaty w płynie Faura zgodnie z opisaną wcześniej metodyką [2]. Na podstawie stwierdzonych cech morfologicznych [2, 29], badane kleszcze zostały zidentyfikowane jako obrzeżek gołębi A. reflexus (Ryc. 2).

Obrzeżek gołębi (Argas reflexus) - kleszcza powodującego alergię u ludzi

Rycina 2. Żeński osobnik obrzeżka gołębiego Argas reflexus, powiększenie × 8. Długość × szerokość obrzeżków mieści się w zakresie 4,5-10,3 × 3,9-7,2 mm.

Badana grupa. Zaproszenie do udziału w badaniach otrzymali wszyscy mieszkańcy mieszkań, w których potwierdzono obecność obrzeżka gołębiego. Spośród 18 mieszkańców, 15 wzięło udział w badaniach (Tab. 1). W tej grupie 8 osób zgłaszało dolegliwości chorobowe powodowane przez ukłucia kleszczy (osoby określane dalej jako "Pacjenci", 3 mężczyzn i 5 kobiet w wieku 25-78 lat). Pozostałych 7 badanych (4 mężczyźni i 3 kobiety w wieku 14-47 lat) nie odczuwali dolegliwości, lecz poprosili o badanie z powodu obaw wywołanych obecnością kleszczy w mieszkaniu. Wyniki badań osób z tej grupy, która dalej będzie określana jako "Kontrola" wykorzystano w niniejszej pracy jako wartości referencyjne.

Przygotowanie ekstraktu obrzeżka A. reflexus do testów alergologicznych. Dojrzałe obrzeżki zebrane w analizowanych mieszkaniach wysuszono, rozkruszono, a następnie zawieszono w (0,10 g/ml) w mieszaninie glicerolu i roztworu fizjologicznego NaCl (1:1 v/v). Zawiesinę pozostawiono na noc w temperaturze 4°C, a następnego dnia odwirowano, nadsącz przefiltrowano przez filtr bakteriologiczny i rozcieńczono do stężenia 5000 PNU/ml oznaczonego zgodnie z pracą [24]. W celu wykluczenia reakcji fałszywie dodatnich, punktowe testy skórne z uzyskanym roztworem wykonano u 5 ochotników (laboranci i pielęgniarki) - u wszystkich dały one wynik ujemny. W celu detekcji IgE (sIgE) swoistego wobec alergenów A. reflexus-przygotowano ImmunoCAP™-y ze zmielonych suchych ciał obrzeżków zebranych w nawiedzanych mieszkaniach zgodnie z opisaną wcześniej metodologią [11]. Ekstrakt alergenowy został związany kowalencyjnie związanych z fazą stałą za pomocą metody opisanej w [6].

Badanie lekarskie. Wywiad lekarski zebrano za pomocą standardowego kwestionariusza. Ponadto u badanych wykonano skórne testy punktowe (SPT), oznaczono poziom IgE całkowitego (tIgE) oraz swoistego (sIgE) wobec alergenów obrzeżka gołębiego A. reflexus. SPT wykonano na przedniej powierzchni przedramienia z zastosowaniem standardowych lancetów (Nexter-Allergopharma, Katowice). Odczytu reakcji skórnej z zapisem wielkości bąbla i rumienia dokonywano po 20 minutach. Skalę nasilenia odczynu oceniano przez porównanie średnicy bąbla powstałego w miejscu testu z alergenem obrzeżka do średnicy bąbla kontrolnego wywołanego roztworem histaminy (1 mg/ml). Bąbel o średnicy < 50% bąbla kontrolnego uznawano za odczyn ujemny (-), bąbel o średnicy 50-99% oznaczano jako (+), 100-150% jako (++), a powyżej 150% jako (+++). Od badanych pobrano próbki krwi w celu oznaczenia IgE całkowitego oraz swoistego wobec A. reflexus w surowicy za pomocą metody fluoroenzymatycznej (FEIA) w aparacie UniCAP™ 100E zgodnie z zaleceniami producenta (Pharmacia Diagnostics AB, Uppsala, Szwecja). Całkowite stężenie IgE oznaczano za pomocą komercyjnych odczynników firmy Pharmacia, za prawidłowe uznawano wyniki poniżej 120 kU/l. IgE swoiste wobec alergenów A. reflexus oznaczano za pomocą ImmunoCAP™-ów specjalnie wykonanych na potrzeby tego badania zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Za wynik dodatni uznawano stężenie sIgE równe lub większe od 0,35 kUA/l.

Tabela 1. Mieszkania nawiedzane przez obrzeżka gołębiego (Argas reflexus) oraz mieszkańcy objęci badaniami
Mieszkania nawiedzane przez obrzeżka gołębiego A. reflexus Badani zgłaszający dolegliwości prowokowane przez obrzeżki ("Pacjenci") Badani nie zgłaszający dolegliwości ("Kontrole")
Mieszkanie Miasto Opis Nr(1) Płeć, wiek(2) Objawy od
A Bytom Mieszkanie na najwyższym piętrze. Po raz pierwszy obrzeżki zauważono 6 lat temu, kilka miesięcy po wypędzeniu gołębi z poddasza i zamurowaniu otworów wentylacyjnych. Inwazje obrzeżków ustały po zamontowaniu nowych okien. 1 M, 39 6 lat K, 47
B Bytom Mieszkanie na najwyższym piętrze. Po raz pierwszy obrzeżki zauważono 5 lat temu, kilka miesięcy po wypędzeniu gołębi z poddasza i zamurowaniu otworów wentylacyjnych. Obrzeżki obserwowane wiosną i latem, najczęściej w pobliżu okien. 2 M, 78 5 lat -
C Bytom Mieszkanie na najwyższym piętrze. Po raz pierwszy obrzeżki zauważono 5 lat temu, od tego czasu regularnie znajdowane nowe okazy. 3 K, 40 5 lat -
D Świętochłowice Mieszkanie na najwyższym piętrze. Inwazje obrzeżków gołębich z sąsiedniego poddasza, na którym stwierdzono obecność gniazd gołębich. Po raz pierwszy obecność kleszczy zauważono 4 lata temu. 4 M, 47(3) 20 lat -
E Bytom Mieszkanie na najwyższym piętrze. Obrzeżki gołębie po raz pierwszy zauważono 2 lata temu. 5 K, 25 5 miesięcy M, 26
F Bytom Mieszkanie na najwyższym piętrze. Po raz pierwszy obrzeżki zauważono 6 lat temu, kilka miesięcy po wypędzeniu gołębi z poddasza i zamurowaniu otworów wentylacyjnych. 6 K, 37 6 lat M, 39
M, 14
K, 16
G Katowice Mieszkanie na najwyższym piętrze. Na poddaszu ponad mieszkaniem był gołębnik, który zlikwidowano 3 lata temu. Zdziczałe gołębie nadal używają tego poddasza do gniazdowania. Obrzeżki gołębie po raz pierwszy zauważono w mieszkaniu 2 lata temu. 7 K, 45 2 lata -
H Chorzów Od 6 lat mieszkanie nawiedzają obrzeżki gołębie, które wpełzają przez okno. Na fasadzie budynku regularnie przesiadują gołębie. 8 K, 25 6 lat -
I Bytom Mieszkanie z adaptacji strychu, na którym wcześniej gniazdowały zdziczałe gołębie. Obrzeżki gołębie po raz pierwszy zauważono 7 lata temu. Każdego roku znajdowane są nowe kleszcze, pomimo powtarzanych "dezynfekcji". - - - M, 43
K, 43
1Numeracja pacjentów zgodna z Tabelą 2. 2M - mężczyzna, K - kobieta, wiek w latach. 3Ten pacjent od dzieciństwa był aktywnym hodowcą gołębi.

 

WYNIKI

Alergię na obrzeżka gołębiego (A. reflexus) rozpoznano u wszystkich ośmiu osób zgłaszających objawy po ukłuciach tego kleszcza. U sześciu były to miejscowe skórne odczyny alergiczne, u pozostałych dwóch - układowe reakcje alergiczne objawiające się jako pokrzywka uogólniona u jednego oraz pokrzywka uogólniona i astma u drugiego pacjenta. Ukłucia kleszczy oraz prowokowane przez nie objawy chorobowe zwykle stwierdzano w nocy lub następnego ranka. Skórne testy punktowe z alergenem obrzeżka były dodatnie u wszystkich 8 pacjentów, natomiast IgE swoiste wobec alergenów A. reflexus udało się wykryć w surowicy trzech z nich. Tabela 2 zawiera szczegółowe informacje na temat objawów prowokowanych przez ukłucia obrzeżków oraz wyniki testów alergologicznych. U 7 osób z grupy kontrolnej, reakcje na ukłucia obrzeżków co najwyżej ograniczały się do chwilowej bolesności i pojawienia się ciemnoczerwonej plamki w miejscu ukłucia. W grupie tej nie obserwowano dodatnich testów skórnych, nie wykryto również w surowicy IgE swoistego wobec alergenów A. reflexus.

Tabela 2. Dane medyczne osób zgłaszających dolegliwości po ukłuciach obrzeżka gołębiego (Argas reflexus) uporządkowane według wyników badań alergologicznych
Nr Płeć, wiek Objawy prowokowane przez ukłucia obrzeżka A. reflexus-sIgE (kUA/l) A. reflexus-SPT Interpretacja reakcji na ukłucia A. reflexus Inne alergie Inne SPT(1) tIgE(2) (kU/l)
1. M, 39 Świąd i bąble na całym ciele oraz duszność po ukłuciach obrzeżków gołębich. Objawy pojawiają się zawsze w nocy, za każdym razem obrzeżki znajdywane w łóżku lub jego pobliżu. 0,84 (CAP 2) ++(3) Uogólniona pokrzywka i astma - - 69,1
2. M, 78 Świąd, rumień i obrzęk w miejscu ukłucia utrzymujące się przez 1-2 dni. W mieszkaniu wielokrotnie znajdywano obrzeżki, najczęściej w pobliżu okien. 0,79 (CAP 2) +++ Miejscowa reakcja alergiczna - - 6,9
3. K, 40 Świąd i obrzęk w miejscu ukłucia, następnie naciek i martwica, która wygoiła się po miesiącu. Żywe kleszcze znajdywane wiele razy. 0,38 (CAP 1) +++ Miejscowa reakcja alergiczna - - 826,4
4. M, 47 Świąd i obrzęk twarzy utrzymujące się przez 1-2 dni. Objawy pojawiają się tylko, gdy jest w domu. <0,35 (CAP 0) ++ Miejscowa reakcja alergiczna - - 72,6
5. K, 25 Świąd, rumień, grudki i pęcherzyki w miejscu ukłucia utrzymujące się przez 1-2 tygodnie. <0,35 (CAP 0) + Miejscowa reakcja alergiczna - - 18,0
6. K, 37 Świąd i obrzęk w miejscu ukłucia utrzymujące się przez 1-2 tygodnie. <0,35 (CAP 0) + Miejscowa reakcja alergiczna Sezonowy nieżyt nosa pyłki chwastów + 24,8
7. K, 45 Świąd i bąble na całym ciele utrzymujące się przez 1-2 dni. <0,35 (CAP 0) + Pokrzywka uogólniona Całoroczny nieżyt nosa D. pteronyssinus + 229,4
8. K, 25 Świąd i obrzęk kończyn dolnych po ukłuciach A. reflexus utrzymujący się do 3-4 tygodni. <0,35 (CAP 0) + Miejscowa reakcja alergiczna Całoroczny nieżyt nosa D. pteronyssinus ++ 56,5
1SPT - skórne testy punktowe; Oprócz alergenu A. reflexus, u pacjentów wykonano testy punktowe z sierściami zwierząt I, pyłkami drzew I, pyłkami drzew II, pyłkami traw/zbóż, pyłkami chwastów, pleśniami I, Dermatophagoides pteronyssinus, Blatella germanica (Allergopharma, Reinbeck, Niemcy). 2tIgE - całkowity poziom immunoglobuliny E w surowicy; wartości prawidłowe poniżej 120 kUA/l. 3W związku z występowaniem w przeszłości silnych reakcji układowych, testy skórne u tego pacjenta zostały wykonane z alergenem A. reflexus rozcieńczonym do 20% stężenia stosowanego u pozostałych pacjentów.

 

OPIS PRZYPADKU

W trakcie przygotowań do badań przypadkowo wykryto alergię na obrzeżki gołębie u pierwszego autora niniejszej pracy. Autor ten zdołał odtworzyć okoliczności, w jakich doszło do tego uczulenia. Najprawdopodobniej miało ono miejsce 30 lat wcześniej (lata 1970-e) w Tarnowie, 180 km na wschód od miejsca obecnych badań. W wieku około 8 lat próbował on uprzątnąć opuszczony gołębnik na poddaszu. Po kilku wizytach, w ciągu krótkiego czasu od wejścia do gołębnika pojawiał się intensywny świąd skóry, bąble, nieżyt nosa i duszność, co zmusiło go do zaprzestania tej działalności. Wydaje się, że między pierwszą i ostatnią obecnością w gołębniku upłynęło nie więcej niż 2 tygodnie. Od tamtego czasu nigdy więcej nie przebywał on w miejscach gniazdowania gołębi, a cała historia utonęła w mroku niepamięci aż do obecnych badań. Skórne testy punktowe z alergenem obrzeżka sprowokowały odczyn dodatni (++), zaś poziom sIgE wyniósł 0,78 kUA/l (klasa CAP 2). Opisany osobnik jest obciążony atopią, z poziomem całkowitego IgE wynoszącym 490,3 kU/l i potwierdzoną alergią typu I na liczne aeroalergeny.

DYSKUSJA

Problem zdziczałych gołębi bytujących w bezpośredniej bliskości ludzi na całym świecie stanowi poważny problem zdrowotny. Ptaki te mogą przenosić na człowieka aż 60 różnych czynników chorobotwórczych - wirusów, bakterii, grzybów i pierwotniaków [14,31]. Człowieka mogą również atakować żywiące się krwią gołębi ektopasożyty gołębie, między innymi pchła gołębia Ceratophylus collumbae [15], ptaszyniec Dermanyssus gallinae [12, 26], roztocz ptasi Ornithonyssus sylviarum [32], a najczęściej obrzeżek gołębi Argas reflexus [19, 21, 28, 33]. Pierwsza na Górnym Śląsku obserwacja ciężkiego odczynu alergiczny u osoby ukłutej przez obrzeżka gołębiego została opisana przez Grzybka i wsp. w roku 1973 (cytat wg [34]). Zaniepokojenie opinii publicznej rozbudziły kolejne informacje o częstym występowaniu kleszcza A. reflexus w lokalnych gniazdach gołębi [1]. W 1993 roku odnotowano przypadek śmiertelnego wstrząsu anafilaktycznego po ukłuciu obrzeżka [5]. Od tego wypadku mieszkańcy zaczęli domagać się od administratorów domów usuwania gniazd gołębich. Niestety, nieumiejętnie wykonane usunięcie gniazd może spowodować więcej szkód niż pożytku. W przypadku nieprzeprowadzenia skutecznej dezynsekcji w miejscach gniazdowania, kleszcze pozostają i po pewnym czasie głodzenia zaczynają szukać nowego żywiciela. W miastach, takim "zastępczym" żywicielem nierzadko stają się ludzie. W typowych sytuacjach ataki kleszcza A. reflexus na ludzi rozpoczynają się po likwidacji gniazd gołębich w sąsiedztwie, lub mają miejsce w mieszkaniach zaadaptowanych ze strychów, na których wcześniej gniazdowały gołębie. Potwierdza się w zdecydowanej większości mieszkań opisanych w niniejszej pracy (patrz Tabela 1).

Podstawą zapobiegania reakcjom alergicznym na obrzeżki u ludzi jest skuteczne usunięcie tych krwiopijnych pasożytów z miejsc gniazdowania gołębi. Niestety kleszcz ten posiada szereg cech, które utrudniają jego likwidację. Dorosły osobnik A. reflexus może przeżyć 5, a nawet więcej lat bez pokarmu [9]. Istnieją doniesienia o ludziach atakowanych po raz pierwszy przez obrzeżki nawet 13 lat po usunięciu sąsiadujących gołębników [23]. Larwy A. reflexus przeżywają rok bez żerowania, podczas gdy nimfy mogą przetrwać ponad 3 lata głodzenia [8]. Obrzeżki gołębie kryją się w najgłębszych szczelinach, do których z trudem wnikają pestycydy, co więcej mogą one wstrzymać oddychanie na kilka godzin, przez co krótkodziałające pestycydy są nieskuteczne [3, 7]. Nawet w przypadku zastosowania długo zalegających pestycydów, długi cykl życiowy obrzeżka zwiększa jego szanse przeżycia. Wreszcie, w jednym gnieździe gołębim mogą znajdować się tysiące obrzeżków (Mayer 1954, cytat za [13]) - ta wielka liczebność również sprawia, że kompletna likwidacja obrzeżka gołębiego jest bardzo trudna. Konieczne jest powtarzanie dezynsekcji przez fachowca [17]. Do czasu ostatecznej likwidacji obrzeżków, można zastosować rozwiązania doraźne, które uniemożliwiają obrzeżkom wnikanie do mieszkań: Do parapetów okiennych oraz wokół innych otworów, przez które obrzeżki wchodzą do mieszkania, należy przykleić dwustronną taśmę klejącą. Podczas próby przepełznięcia, A. reflexus przykleja się do taśmy i pozostaje unieruchomiony (Haag-Wackernagel, informacja ustna). To proste rozwiązanie pomaga powstrzymać inwazję obrzeżków do czasu wykonania profesjonalnej dezynsekcji.

Dautel i Kahl [7] zaproponowali następującą strategię likwidacji obrzeżka gołębiego (A. reflexus):

  1. całkowite odsłonięcie wszystkich potencjalnych kryjówek obrzeżków (w niektórych przypadkach konieczne jest skucie tynku ze ścian),
  2. spryskanie pomieszczenia preparatem pyretroidowym w celu wypłoszenia kleszczy z zakamarków i szczelin, a następnie:
  3. zastosowanie pestycydu kontaktowego na bazie propoksuru w celu zabicia obrzeżków.

Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie powyższej strategii lub okaże się ona nieskuteczna, spróbować można innych pestycydów, w odniesieniu do których istnieją doniesienia o skuteczności wobec kleszczy z rodzaju Argas: permetryny [10], iwermektyny [25] lub Bacillus thuringiensis [16]. Można ponadto spróbować repelentów w celu odstraszenia kleszczy z bezpośredniego otoczenia ludzi. Wykazano skuteczność permetryny i DEET (N,N-dietylo-m-toluamid) w stosunku do spokrewnionego z obrzeżkiem gołębim kleszcza Argas persicus [10, 20, 22]. Po skutecznej likwidacji obrzeżka gołębiego należy zapobiec możliwej powtórnej inwazji:wszelkie otwory, przez które gołębie mogłyby dostać się do budynku powinny zostać trwale zablokowane (np. montaż gęstej siatki drucianej lub zamurowanie). W przypadku miejsc gniazdowania na zewnątrz budynku konieczny jest montaż instalacji wypłaszających [13].

WNIOSKI

  1. Obecność miejsc gniazdowania zdziczałych gołębi w pobliżu ludzkich mieszkań jest ważnym czynnikiem ryzyka atakowania ludzi przez obrzeżki gołębie (Argas reflexus).
  2. Usunięcie gołębi bez prawidłowej i skutecznej likwidacji kleszczy dodatkowo zwiększa ryzyko atakowania ludzi przez obrzeżka.
  3. U znacznego odstetka (>40%) ludzi atakowanych przez obrzeżki gołębie dochodzi do rozwoju reakcji alergicznych miejscowych lub układowych.
  4. Raz nabyta alergia na obrzeżka gołębiego może utrzymywać się przez dziesięciolecia, nawet przy braku kolejnych ukąszeń.

PIŚMIENNICTWO

Spis cytowanych publikacji można znaleźć w oryginalnej wersji artykułu (jęz. ang.).

 

© Radoslaw Spiewak. (contact).
This page is part of the www.RadoslawSpiewak.net website.
Document created: 29 January 2010, last updated: 20 May 2013.