Znaczenie interleukiny 5 oraz interferonu gamma w patomechanizmie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego przez nikiel

Ewa Czarnobilska, Bartosz Jenner, M. Kapusta, Krystyna Obtułowicz, J. Kaszuba-Zwoińska, Piotr Thor, Katarzyna Curzytek, Piętowska J, Śpiewak R, Justyna Piętowska, Radosław Śpiewak

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków i Celimun, Kraków

Źródło: Czarnobilska E, Jenner B, Kapusta M, Obtułowicz K, Kaszuba-Zwoińska J, Thor P, Curzytek K, Piętowska J, Śpiewak R. Znaczenie interleukiny 5 oraz interferonu gamma w patomechanizmie alergicznego kontaktowego zapalenia skóry wywołanego przez nikiel. W: Jaworek J, Czupryna A (red.) Biologia medyczna a zdrowie człowieka. Kraków: Vesalius; 2007, 79-80.

 

Wprowadzenie: Powszechnie uważa się, że alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (ACD, Allergic Contact Dermatitis) jest związane z aktywacją limfocytów Th1 i wydzielaniem przez nie interferonu gamma. Ostatnie badania wskazują jednak, że inne komórki, np. Th2 lub Tc2 mogą być kluczowymi komórkami efektorowymi w ACD.

Cele: Celem pracy było określenie wpływu niklowo-specyficznego wydzielania IFN-gamma (markera aktywności limfocytów Th1 i Tc1) i IL-5 (Th2 i Tc2) na objawy kliniczne (nasilenie skórnego testu płatkowego) u pacjentów z alergią kontaktową na nikiel.

Materiał i metody: Do badania włączono 40 kobiet w wieku od 14 do 54 roku życia (mediana 31,5). U wszystkich badanych wykonano testy płatkowe z NiSO4. Hodowano jednojądrzaste komórki krwi obwodowe (PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells) i badano wydzielanie IFN-gamma i IL-5 w odpowiedzi na stymulację NiSO4. Do analizy statystycznej użyto modeli logitowych (klasycznego i cloglog).

Wyniki: Wykazano, że niklowo-specyficzne wydzielanie IL-5 przez PBMC określa stopień nasilenia testów płatkowych z NiSO4 (p=0,05) z nieznamiennym efektem IFN-gamma. Wzrost niklowo-specyficznego wydzielania IL-5 o 10 pg/ml był, w zależności od zastosowanego modelu statystycznego, związany z 10-20% wzrostem współczynnika ryzyka wystąpienia u pacjenta silniejszego odczynu w testach płatkowych.

Wnioski: Uzyskane wyniki potwierdzają przypuszczenie, że komórki wydzielające IL-5 (np. Th2, Tc2) odgrywają ważniejszą rolę w patogenezie ACD niż uważano dotychczas.

Więcej artykułów:

  1. Spiewak R, Moed H, von Blomberg BME, Bruynzeel DP, Scheper RJ, Gibbs S, Rustemeyer T. Allergic contact dermatitis to nickel: Modified in vitro test protocols for better detection of allergen-specific response. Contact Dermatitis 2007, 56 (2): 63-69.
  2. Śpiewak R. Test immunoenzymatyczny ELISPOT: Perspektywy zastosowań w alergologii i immunologii. Alergol Immunol 2007, 4 (3-4): 77-81.
  3. Spiewak R. Patch testing for contact allergy and allergic contact dermatitis. Open Allergy J 2008, 1: 42-51.
  4. Czarnobilska E, Obtułowicz K, Wsołek K, Piętowska J, Śpiewak R. Mechanizmy alergii na nikiel. Przegl Lek 2007, 64 (7-8): 502-505.

Linki:

Specjalista dermatolog, Kraków

Testy płatkowe - materiały i wyposażenie

medukacja.biz - Testy płatkowe- szkolenia dla lekarzy

ELISpot.pl - szkolenia i wdrożenia

Mabtech - odczynniki: ELISpot, ELISA

Sanquin - odczynniki: ELISpot, ELISA, cytometria

© Radosław Śpiewak (kontakt).
Ta strona jest częścią serwisu www.RadoslawSpiewak.net
Dokument utworzony 17 października 2008, ostatnia aktualizacja 25 listopada 2021.