Przydatność rynomanometrii w monitorowaniu immunoterapii swoistej u chorych na alergiczny sezonowy nieżyt nosa

Radosław Śpiewak1, Krzysztof Buczyłko2

  1. Zakład Aerobiologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
  2. Pracownia Alergologiczna Kliniki Chirurgii Twarzowo-Szczękowej WAM w Łodzi

Praca opublikowana w: R. Śpiewak (Redaktor): "Pyłki i Pyłkowica: Aktualne Problemy". Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 1995, str. 103-105. (Spis treści książki).

Nie jest jasne, czy systemowe podanie swoistego alergenu podczas immunoterapii powoduje rynomanometrycznie uchwytne zmiany czynnościowe w obszarze jamy nosowej. W przypadku występowania takiego efektu, pomiar rynomanometryczny mógłby okazać się przydatnym w monitorowaniu tzw. subklinicznych reakcji ubocznych w trakcie odczulania, co ma istotne znaczenie dla prowadzenia efektywnej, ale zarazem bezpiecznej immunoterapii. Z uwagi na znaczne różnice osobniczej wrażliwości odczulanych, optymalną dawkę szczepionki alergenowej dla każdego pacjenta lekarz powinien wybierać indywidualnie w oparciu o możliwie szeroki wachlarz danych klinicznych [6].

Cel

Celem prezentowanych badań było zatem sprawdzenie, czy przy pomocy rynomanometrii można zbadać wpływ podskórnego podania alergenu w początkowej fazie odczulania na drożność nosa u chorych na alergiczny sezonowy nieżyt nosa.

Badana grupa

Grupa 16 osób z alergicznym sezonowym nieżytem nosa, 7 kobiet i 9 mężczyzn w wieku od 7 do 43 lat (patrz tab. I)

Metody

W badaniach zastosowany został rynomanometr Homoth. Aparat ten wchodzi w skład wielofunkcyjnego urządzenia diagnostycznego "HNO Diagnostik Center" produkcji firmy Homoth, Niemcy. Badanie zostało przeprowadzone poza sezonem pylenia. Po półgodzinnej aklimatyzacji do warunków pomieszczenia, u badanych wykonano w dziesięciominutowych odstępach pięć pomiarów rynomanometrycznych w pozycji siedzącej. Pomiar obejmował wartość przepływu wdechowego i wydechowego przy różnicy ciśnień 150 Pa. Bezpośrednio po wykonaniu drugiego pomiaru badanym, zakwalifikowanym wcześniej do odczulania swoistego, podawano podskórnie dawkę początkową (0,1 ml roztworu 25 PNU, czyli 2,5 jednostki biologicznej) szczepionki alergenowej "Catalet - T" (Biomed Kraków). Odczulani poddawani byli kontrolnym pomiarom rynomanometrycznym po upływie 10, 20 i 30 minut od podania alergenu. Ze względu na małą liczebność grupy do analizy statystycznej uzyskanych wyników zastosowano test znaków dla małej próby [3].

Wyniki

Wyniki oceny wpływu systemowego podania alergenu na drożność nosa w badanej grupie przedstawia tabela I. W badanej grupie statystycznie istotna różnica (p = 0,05) wystąpiła jedynie między wartościami nosowego przepływu wdechowego mierzonego na początku eksperymentu (Mediana = 779 cm3 x s-1) oraz po 30 minutach od iniekcji alergenu (Mediana = 740,5 cm3 x s-1). Wzrokowa analiza wykresu obrazującego uzyskane wyniki (ryc. 1) sugeruje, że z uwagi na dużą zmienność mierzonych parametrów konieczna jest ostrożność przy wyciąganiu wniosków.

Tabela I. Wpływ systemowego podania alergenu na drożność nosa

 

Pomiar (minuta obserwacji)

1 (0. min)

2 (10. min)

3 (20. min)

4 (30. min)

5 (40. min)

Nr

Płeć

Wiek

Ins

Exp

Ins

Exp

Ins

Exp

Ins

Exp

Ins

Exp

1

M

30

616

570

637

670

490

357

409

496

444

464

2

K

43

615

638

553

723

417

789

333

763

630

858

3

K

18

797

799

776

806

793

843

804

855

762

832

4

M

18

805

742

648

788

658

812

701

682

746

485

5

K

16

786

726

722

694

772

747

785

747

735

711

6

M

33

934

908

884

897

762

718

585

548

859

805

7

M

8

532

578

640

638

604

536

524

518

466

504

8

M

7

772

728

812

756

835

800

768

721

643

590

9

M

14

693

695

715

669

777

811

789

819

691

710

10

M

26

791

834

805

897

786

763

604

700

771

842

11

K

6

375

372

488

428

329

392

400

354

377

398

12

M

12

656

659

668

589

692

735

764

850

758

753

13

K

35

822

770

800

881

821

830

771

758

800

809

14

K

17

843

871

785

919

828

871

784

823

748

815

15

K

31

844

803

818

785

817

807

809

779

782

788

16

M

25

595

606

594

501

524

575

644

537

593

513

Mediana

779

727

718,5

739,5

767

776

732,5

734

740,5

732

Minimum

375

372

488

428

329

357

333

354

377

398

Maksimum

934

908

884

919

835

871

809

855

859

858

1, 2, 3, 4, 5 - wyniki kolejnych pomiarów w dziesięciominutowych odstępach; Ins- wartość całkowitego przepływu wdechowego przy różnicy ciśnień 150 Pa uzyskana przez zsumowanie wartości przepływu prawo- i lewostronnego zmierzonych podczas wdechu badanego; Exp - wartość całkowitego przepływu wydechowego przy różnicy ciśnień 150 Pa uzyskana przez zsumowanie wartości przepływu prawo- i lewostronnego zmierzonych podczas wydechu badanego.

Rycina 1. Zmiany wartości mediany wdechowego i wydechowego przepływu sumarycznego przy różnicy ciśnień 150 Pa w grupie chorych na alergiczny sezonowy nieżyt nosa w trakcie immunoterapii swoistej szczepionką "Catalet - T"

U żadnej osoby w badanej grupie po podaniu szczepionki nie wystąpiły objawy uboczne. Nikt spośród badanych osób nie zgłaszał uczucia pogorszenia drożności nosa.

Dyskusja

Przedstawione badania nad wpływem systemowego podania alergenu na drożność nosa zostały wykonane u chorych rozpoczynających odczulanie. Można zatem przyjąć, że badani reagowali na podany alergen w sposób typowy dla naturalnej nadwrażliwości. Obserwacje Ghaema i wsp. [2] sugerują istnienie związku między stężeniem swoistego IgE a przyrostem oporu nosowego podczas ekspozycji. Jak wynika z tabeli I, po upływie pół godziny od systemowego podania alergenu w badanej grupie zauważalny był znamienny statystycznie, lecz niewielki spadek drożności nosa. Powyższe dane wskazują, że zmiany drożności nosa zachodzące po systemowym podaniu uczulającego swoiście alergenu są niewielkie i nie powinny powodować istotnego z punktu widzenia pacjenta obniżenia komfortu oddychania przez nos. Miejscowy kontakt powietrznopochodnych alergenów z błoną śluzową nosa u osób uczulonych powoduje reakcję alergiczną i, w efekcie, spadek drożności nosa [5]. W prezentowanym przypadku mamy jednak do czynienia z kontaktem alergenu z narządem wstrząsowym drogą krwi. Dyskutowana jest możliwość wywoływania alergicznego nieżytu nosa na tej samej drodze przez alergeny pokarmowe [4]. W obu przypadkach do błony śluzowej nosa antygen dociera poprzez krążenie.

Opisane obserwacje opierają się na wynikach badań niewielkiej grupy. Jeśli jednak zostaną potwierdzone w badaniach na większej populacji, będzie to oznaczać, że nawet minimalna dawka odczulająca (rzędu 2-3 jednostek biologicznych) zupełnie nie wpływając na samopoczucie (brak odczynu w miejscu podania i objawów ogólnoustrojowych) powoduje uchwytną reakcję w narządzie wstrząsowym. Bez dalszych badań trudno przewidzieć, czy spodziewane wygasanie opisanego zjawiska w trakcie immunoterapii oznaczałoby skuteczne odczulenie [1] czy wskazywałaby raczej na podanie zbyt małej dawki [6]. Pomiar drożności nosa wymagałby jednoczesnego stosowania innych metod monitorowania, np. oznaczania swoistego IgG [6] lub, o wiele prostszych i tańszych, testów skórnych.

Wnioski

Reasumując, rynomanometria może być cennym uzupełnieniem w monitorowaniu immunoterapii swoistej.

Piśmiennictwo

  1. Clarke P. S.: Titration of immunotherapy by periodical nasal allergic challenges in the treatment of allergic rhinitis. Med. J. Aust.: 1992, 157, 11-13.
  2. Ghaem A., Dessanges J. P., Lockhart A., Martineaud J. P.: Exploration par rhinomanometrie des malades atteints d'allergie respiratoire. Bull. Eur. Physiopathol. Respir., 1986, 22, 443-449.
  3. Miller T., Orzeszyna S. (red).: Elementy statystyki medycznej. PZWL, Warszawa 1982.
  4. Pelikan Z.: Nasal response to food ingestion challenge. Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg., 1988, 114, 525-530.
  5. Skoner D. P., Lee L., Doyle W. J., Boehm S., Fireman P.: Nasal physiology and inflammatory mediators during natural pollen exposure. Ann. Allergy, 1990, 65, 206-210.
  6. Willoughby J. W.: New concepts in immunotherapy. Otolaryngol. Clin. North Am., 1992, 25, 71-100.

Tylko do użytku osobistego. © Radoslaw Spiewak.
Strona założona 12 lutego 2006, ostatnia aktualizacja 13 lutego 2006.

Kontakt Powrót do spisu streszczeń Strona startowa