Zawartość endotoksyny bakteryjnej w alergennych pyłkach roślin wiatropylnych

Radosław Śpiewak, Czesława Skórska

Zakład Aerobiologii i Alergologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie

Praca opublikowana w: R. Śpiewak (Redaktor): "Pyłki i Pyłkowica: Aktualne Problemy". Instytut Medycyny Wsi w Lublinie 1995, str. 32-33. (Spis treści książki).

Cel pracy

Określenie zawartości endotoksyny bakteryjnej w pyłku roślin wiatropylnych.

Materiał

Próbki pyłku żyta (Secale cereale, zbiór 1994), bylicy (Artemisia vulgaris, zbiór 1994), olchy (Alnus glutinosa, 1995) i leszczyny (Corylus avellana, 1995).

Metody

Badane pyłki zawieszono w 0,9 % jałowym i apirogennym roztworze NaCl. Następnie wykonywano test LAL (Limulus Amebocyte Lysate, Pyroquant Diagnostik, Niemcy) z kolejnymi rozcieńczeniami zawiesiny wyjściowej [2, 10]. Zawartość endotoksyny oceniano na podstawie porównania do standardowej endotoksyny Escherichia coli (EC-5, Pyroquant Diagnostik, Niemcy). Wyniki przedstawia tabela I.

Tabela I. Stężenie endotoksyny w próbkach alergennych pyłków

Próbka

Stężenie endotoksyny
[ng/mg]

Żyto (Secale cereale) 1994

3.75

Bylica (Artemisia vulgaris) 1994

37.50

Olcha (Alnus glutinosa) 1995

7.50

Leszczyna (Corylus avellana)1995

7.50

Stężenie endotoksyny w przebadanych próbkach pyłku roślin wiatropylnych mieściło się zatem w zakresie 3,75 - 37,5 ng/mg. Najniższe stężenie endotoksyny stwierdzono w próbce pyłku żyta, największe zaś w pyłku bylicy

Dyskusja

Jak dotąd niewiele uwagi poświęcono potencjalnej roli mikroflory ziaren alergennego pyłku roślin wiatropylnych w pyłkowicy. W latach sześćdziesiątych Colldahl i Carlsson [1] zasugerowali, że mikroorganizmy obecne na pyłkach roślinnych mogą odgrywać znaczącą rolę w pyłkowicy. Nie podjęto jednak dalszych badań nad tym zagadnieniem. Zgodnie z naszą wiedzą nikt dotąd nie badał ewentualnej roli endotoksyny bakteryjnej obecnej na ziarenach alergennych pyłków w etiopatogenezie pyłkowicy, mimo znanego wielokierunkowego działania endotoksyny na układ immunologiczny [5, 9]. Na podstawie przedstawionych powyżej, wstępnych wyników trudno jednoznacznie się na ten temat wypowiedzieć, nie można jednak wykluczyć, że endotoksyna odgrywa pewną rolę w etiopatogenezie pyłkowicy. Opisane w pracy wartości są 10 - 1000 razy mniejsze od stężenia endotoksyny w pyłach organicznych o znanym, silnym działaniu endotok-sycznym [3, 4, 8]. Z drugiej jednak strony są one do 10 razy wyższe od stężenia endotoksyny w kurzu domowym [6, 7].

Wniosek

Stężenia endotoksyny bakteryjnej obecnej na ziarenach alergennych pyłków roślin wiatropylnych mogą sugerować, że substancja ta odgrywa pewną rolę w etiopatogenezie pyłkowicy. Problem ten wymaga jednak dalszej, pogłębionej analizy.

Podziękowania: Autorzy dziękują firmie Biomed Kraków za pomoc w przeprowadzeniu prezentowanych badań.

Piśmiennictwo

 1. Colldahl H., Carlsson G.: Allergens in pollen. Acta Allergol. 1968, 23, 387-395.
 2. Dutkiewicz J.: Bacteria, fungi and endotoxin in stored timber logs and airborne sawdust in Poland. W: O'Rear C. E., Llewellyn G. C. (Red.). Biodeterioration Research 2. Plenum Press, New York 1989.
 3. Dutkiewicz J. i wsp.: Levels of bacteria, fungi and endotoxin in stored timber. Int. Biodeterioration 1992, 30, 29-46.
 4. Dutkiewicz J. i wsp.: Airborne microorganisms and endotoxin in animal houses. Grana 1994, 33, 85-90.
 5. Michel O., Duchateau J, Sergysels R.: Effect of inhaled endotoxin on bronchial reactivity in asthmatic and normal subjects. J Appl Physiol., 1989, 66, 1059-1064.
 6. Michel O. i wsp.: Domestic endotoxin exposure and clinical severity of asthma. Clin. Exp. Allergy 1991, 21, 441-448.
 7. Peterson R. D. A., Wicklund P. E., Good R. A.: Endotoxin activity of a house dust extract. J. Allergy 1964, 35, 134-142.
 8. Rylander R., Haglind P., Lundholm M.: Endotoxin in cotton dust and respiratory function decrement among cotton workers in an experimental cardroom. Am. Rev. Respir. Dis. 1985, 131, 209-213.
 9. Ulich T. R. i wsp.: Endotoxin-induced cytokine gene expression in vivo. III. IL-6 mRNA and serum protein expression and the in vivo hematologic effects of IL-6. J. Immunol. 1991, 146, 2316-2323.
 10. Wildfeuer A. i wsp.: Investigations on the specificity of the Limulus test for the detection of endotoxin. Appl. Microbiol. 1974, 28, 867-871.

Ostateczne wyniki przedstawionych badań zostały opublikowane w:

 1. Spiewak R., Skorska C., Prazmo Z., Dutkiewicz J. Bacterial endotoxin associated with pollen as a potential factor aggravating pollinosis. Ann Agric Environ Med 1996, 3, 57-59.
 2. Spiewak R., Krysinska-Traczyk E., Sitkowska J., Dutkiewicz J. Microflora of allergenic pollens - a preliminary study. Ann Agric Environ Med 1996, 3, 127-130.

Tylko do użytku osobistego. © Radoslaw Spiewak.
Strona założona 9 lutego 2006, ostatnia aktualizacja 13 lutego 2006.

Kontakt Powrót do spisu streszczeń Strona startowa